Monthly Archives

maart 2022

Agenda Algemene Ledenvergadering Uitvaartvereniging Slochteren-Kolham

By | Geen categorie

Lokatie: In Via Aeterna (Uitvaartcentrum Slochteren)

Datum: 11 april 2022

Aanvang: 20.00 u.

 

1 Opening.

2 Notulen.

3 Ingekomen stukken.

4 Jaarverslagen en jaarrekeningen 2019, 2020 en 2021.

5 Verslag kascommissie.

6 Benoeming leden kascommissie.

7 Bestuursverkiezing.

– aftredend en herkiesbaar dhr. P Heikens

– nieuw bestuurslid dhr. R van Dijk

8 Vaststelling contributie 2022.

9 Rondvraag.

10 Sluiting.