Category

Geen categorie

Notulen van de algemene ledenvergadering van 16 april 2024.

By | Geen categorie

Notulen van de algemene ledenvergadering van 16 april 2024 in ’t Mainschoar te Kolham.
Aanwezig zijn 5 personen.

1. Opening.
Vicevoorzitter mw. Scheidema opent de vergadering door een ieder van harte welkom te heten. Mw. Scheidema vraagt of er nog punten aan de eerder gepubliceerde agenda moeten worden toegevoegd, dit is niet het geval en zo wordt de agenda vastgesteld

2. Notulen algemene ledenvergadering van 20 april 2023.
De notulen van de vorige algemene ledenvergadering worden door de secretaris-penningmeester de heer Ramm in zijn geheel voorgelezen. De vergadering stemt in met de notulering met de opmerking dat punt 8 van de notulen m.b.t. de vaststelling van de contributie niet het jaar 2019 maar 2023 betreft.

3. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Jaarverslag / jaarrekening 2023.
Het jaarverslag over 2023 wordt door de secretaris-penningmeester in zijn geheel voorgelezen en er wordt nog even stilgestaan bij het overlijden van onze oud voorzitter dhr. E Scheidema. Er zijn in 2023 13 uitvaarten voor rekening van de vereniging uitgevoerd. De totale kosten bedroegen € 26.571,–. Het boekjaar is afgesloten met een batig saldo van € 16.501,08 op de exploitatierekening. De secretaris – penningmeester geeft tekst en uitleg bij de jaarrekening over 2023.

5. Verslag kascommissie.
Mw. Horst leest een verklaring met de bevindingen van de kascommissie over het boekjaar 2023 voor. De kascommissie geeft aan dat gepresenteerde jaarrekening een getrouw beeld geeft van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging.
De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering stemt hiermee in.

6. Benoeming kascommissie.
In de kascommissie wordt wederom gekozen mw. Horst. Zij heeft zich bereid verklaard deze taak te willen uitvoeren het bestuur gaat op zoek naar iemand die haar daarbij gaat assisteren.

7. Bestuursverkiezing.
Er een vacante plaats in het bestuur en het bestuur stelt als kandidaat dhr. W Pelgrim voor en de vergadering stemt hiermee in. Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:

Mw. Scheidema voorzitter
Dhr Ramm secretaris penningmeester
Dhr van Dijk vice voorzitter
Mw Kazemier lid
Dhr. W Pelgrim lid

8. Vaststelling contributie voor het jaar 2024.
Het bestuur stelt voor de contributies te verhogen met gemiddeld 2 %. De bedragen worden dan als volgt: Pakket A alleenstaand € 56,60, gezin € 71,60 en Pakket B alleenstaand € 74,50 en gezin € 92,80. De vergadering stemt hiermee in.

9. Rondvraag:
Niets voor de rondvraag.

10. Sluiting.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit hierna de vergadering.

Notulen van de algemene ledenvergadering van 20 april 2023

By | Geen categorie

Uitvaartvereniging Slochteren-Kolham.

Notulen van de algemene ledenvergadering van 20 april 2023 in het Uitvaartcentrum Slochteren te Slochteren

Aanwezig zijn 10 personen.

 1. Opening.

Vicevoorzitter mw. Scheidema opent de vergadering door een ieder van harte welkom te heten. Mw. Scheidema vraagt of er nog punten aan de eerder gepubliceerde agenda moeten worden toegevoegd, dit is niet het geval en zo wordt de agenda vastgesteld

 1. Notulen algemene ledenvergadering van 11 april 2022.

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering worden door de secretaris-penningmeester de heer Ramm in zijn geheel  voorgelezen.

De vergadering stemt in met de notulering.

 1. Ingekomen stukken.

Er zijn geen ingekomen stukken.

 1. Jaarverslag / jaarrekening 2022.

Het jaarverslag over 2022 wordt door de secretaris-penningmeester in zijn geheel  voorgelezen. Er wordt nog even stilgestaan bij het overlijden van oud bestuurslid dhr. P Heikens. Er zijn in 2022 20 uitvaarten voor rekening van de vereniging uitgevoerd. De totale kosten bedroegen € 42.216,40. Het boekjaar is afgesloten met een nadelig saldo van € 3.622.64 op de exploitatierekening. De secretaris – penningmeester geeft tekst en uitleg bij de jaarrekening over 2022.

 1. Verslag kascommissie.

Dhr. J Schneiders leest een  brief met de bevindingen van de kascommissie over het boekjaar 2022 voor. De kascommissie geeft aan dat gepresenteerde jaarrekening een getrouw beeld geeft van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging.

De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering stemt hiermee in.

 1. Benoeming kascommissie.

In de kascommissie worden wederom gekozen mw. Horst en dhr. J Schneiders. Beiden hebben zich bereid verklaard deze taak te willen uitvoeren.

 1. Bestuursverkiezing.

Door het overlijden van dhr. P Heikens is er een vacante plaats in het bestuur ontstaan. Het bestuur is bezig deze plaats op te vullen. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Mw. Scheidema voorzitter

Dhr Ramm secretaris penningmeester

Dhr van Dijk vice voorzitter

Mw Kazemier lid

 1. Vaststelling contributie voor het jaar 2019.

Het bestuur stelt voor de contributies te verhogen met gemiddeld 2 %. De bedragen worden dan als volgt: Pakket A alleenstaand € 55,50, gezin € 70,30 en Pakket B alleenstaand € 73,– en gezin € 91,–. De vergadering stemt hiermee in.

 1. Rondvraag:

Niets voor de rondvraag.

   10.   Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit hierna de vergadering.

Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 april 2022

By | Geen categorie

Uitvaartvereniging Slochteren-Kolham.

Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 april 2022 in het Uitvaartcentrum Slochteren te Slochteren.
Aanwezig zijn 10 personen.

 1. Opening

Vicevoorzitter Heikens opent de vergadering door een ieder van harte welkom te heten. Dhr. Heikens legt uit dat de voorzitter dhr. E Scheidema afwezig is wegens ziekte en wijst op een aanpassing van het agendapunt 7 bestuursverkiezing t.o.v. de eerder gepubliceerde agenda.

 1. Notulen algemene ledenvergadering van 19 maart 2019.

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering worden door de secretaris-penningmeester de heer Ramm in zijn geheel  voorgelezen.
De vergadering stemt in met de notulering.

 1. Ingekomen stukken.

Er zijn geen ingekomen stukken.

 1. Jaarverslag / jaarrekening 2019, 2020 en 2021.

Dhr. Ramm legt uit dat het niet mogelijk was in 2020 en 2021 te vergaderen i.v.m. de corona pandemie. Het bestuur moet daarom nog verantwoording afleggen over de jaren 2019, 2020 en 2021. Het jaarverslag wordt door de secretaris-penningmeester in zijn geheel  voorgelezen. Er wordt nog even stilgestaan bij het overlijden van oud bestuurslid dhr. J Bos eind 2019 en bestuurslid dhr. J Schneiders sr. begin 2021. Het aantal uitvaarten in de afgelopen 3 jaar bedroegen:

2019          21 uitvaarten   totale kosten € 36.063,89

2020          14 uitvaarten   totale kosten € 29.194,20

2021          24 uitvaarten   totale kosten € 46.727,50

De secretaris – penningmeester geeft tekst en uitleg bij de jaarrekeningen over 2019, 2020 en 2021.

 1. Verslag kascommissie.

Mw. LG Horst leest 2 brieven met de bevindingen van de kascommissie voor, de eerste over het boekjaar 2019 en de tweede over de jaren 2020 en 2021. Dhr. J Schneiders jr. kon door ziekte niet bij de controles aanwezig zijn en de controles zijn uitgevoerd door mw. Horst. Uit de brieven blijkt dat gepresenteerde jaarrekening een getrouw beeld geeft van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging. De kascommissie verwijst nog naar het verdwijnen van de acceptgiro’s in 2023 en het arbeidsintensieve innen van contributies. Automatische incasso zou dit vergemakkelijken en de kosten op enveloppen en porti zou lager worden. Verder komen de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en de UBO registratie bij de Kamer van Koophandel aan de orde. Het bestuur geeft aan hiermee aan de slag te gaan.

De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering stemt hiermee in.

 1. Benoeming kascommissie.

In de kascommissie worden wederom gekozen mw. Horst en dhr. Schneiders junior. Beiden verklaren bereid te zijn deze taak nog eens te willen uitvoeren.

 1. Bestuursverkiezing

Door het aftreden van dhr. E Scheidema, die zich genoodzaakt ziet door ziekte zijn bestuursfunctie neer te leggen en het overlijden van dhr. J Schneiders sr. zijn er twee vacante plaatsen in het bestuur. Dhr. P Heikens is aftredend en herkiesbaar. Voor de vacante plaatsen hebben we twee kandidaten bereid gevonden om een bestuursfunctie op zich te nemen.

-aftredend en niet herkiesbaar dhr. E Scheidema

-aftredend en herkiesbaar dhr. P Heikens

-kandidaat voorzitter mw. E Scheidema

-kandidaat bestuurslid dhr. R van Dijk

Mw. Scheidema, dhr. van Dijk en dhr. Heikens worden met algehele stemmen gekozen/herkozen en aanvaarden hun benoeming.

 1. Vaststelling contributie voor het jaar 2019.
 2. De laatste contributie verhoging was 3 jaar geleden in 2019 en de inflatie rijst momenteel de pan uit, daarom stelt het bestuur voor de contributie voor het jaar 2022 te verhogen met 10 %. Dit is een forse verhoging, normaal wordt de inflatiecorrectie gevolgd. Er ontstaat een discussie met als uitkomst een verhoging van 7,5 %. De bedragen worden dan als volgt:

Pakket A alleenstaand € 54,30, gezin € 68,75 en Pakket B alleenstaand € 71,50,– en gezin

€ 89,10. De vergadering stemt hiermee in.

 1. Rondvraag:

Niets voor de rondvraag.

 1. Sluiting.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit hierna de vergadering.

Agenda Algemene Ledenvergadering Uitvaartvereniging Slochteren-Kolham

By | Geen categorie

Lokatie: In Via Aeterna (Uitvaartcentrum Slochteren)

Datum: 11 april 2022

Aanvang: 20.00 u.

 

1 Opening.

2 Notulen.

3 Ingekomen stukken.

4 Jaarverslagen en jaarrekeningen 2019, 2020 en 2021.

5 Verslag kascommissie.

6 Benoeming leden kascommissie.

7 Bestuursverkiezing.

– aftredend en herkiesbaar dhr. P Heikens

– nieuw bestuurslid dhr. R van Dijk

8 Vaststelling contributie 2022.

9 Rondvraag.

10 Sluiting.

Notulen ALV 2018

By | Geen categorie

Uitvaartvereniging Slochteren-Kolham.

Notulen van de algemene ledenvergadering van 3 april 2018 in ‘tMainschoar te Kolham.
Aanwezig zijn 10 personen.

1. Opening
Voorzitter Scheidema opent de vergadering door een ieder van harte welkom te heten.

 2. Notulen algemene ledenvergadering van 27 maart 2017.

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering worden door de secretaris-penningmeester de heer Ramm in zijn geheel voorgelezen.
De vergadering stemt in met de notulering.

3. Ingekomen stukken.

Er waren geen ingekomen stukken.

4. Jaarverslag / jaarrekening 2017.

Het jaarverslag wordt door de secretaris-penningmeester in zijn geheel voorgelezen.
Het aantal uitvaarten bedroeg 17 (9 begrafenissen en 8 crematies). De kosten ten laste van de vereniging bedroegen € 41.035,44.
De secretaris – penningmeester geeft tekst en uitleg bij de jaarrekening 2017.

5. Verslag kascommissie.

Mw. LG Horst leest een brief met de bevindingen van de kascommsie voor en overhandigt deze aan de voorzitter. Dhr. Spakman kon door ziekte niet bij de controle aanwezig zijn en de controle is uitgevoerd door mw. Horst en dhr. J Schneiders jr. Uit de brief blijkt dat gepresenteerde jaarrekening een getrouw beeld geeft van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging. De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering stemt hiermee in.

6. Benoeming kascommissie.

In de kascommissie worden wederom gekozen mw. Horst en dhr. Schneiders junior. Beiden verklaren bereid te zijn deze taak nog eens te willen uitvoeren.

7. Bestuursverkiezing

De heer WW Schaap is aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar. Dhr. Schaap kampt met gezondheidsproblemen die het voor hem niet mogelijk maken om als bestuurslid aan te blijven. De voorzitter bedankt dhr. Schaap voor al zijn inspanningen in de afgelopen 20 jaar en overhandigt hem een bos bloemen. De voorzitter geeft aan dat het bestuur in gesprek is met iemand om de vacante plaats in te nemen.

8. Vaststelling contributie voor het jaar 2018.

Voorgesteld wordt de contributies voor het jaar 2018 te verhogen met 2 %.
De bedragen worden dan als volgt:
Pakket A alleenstaand € 49,50, gezin € 61,20 en Pakket B alleenstaand € 63,75 en gezin € 79,50. De vergadering stemt hiermee in.

9. Rondvraag:

Dhr. L Meijer heeft vragen over de kosten van een uitvaart en omdat elke uitvaart “maatwerk” is kan het bestuur hem geen antwoord geven. Wel wordt hem geadviseerd om hierover contact op te nemen met Uitvaartzorg Brouwer uit Hoogezand. Er ontwikkelt zich hierop een discussie over de mogelijkheden en basisverplichtingen tijdens een uitvaart en mw. Wibbelink vraagt of alle basisverplichtingen in de pakketten van de uitvaartvereniging zitten. Volgens het bestuur zijn er nauwelijks verplichtingen waaraan bijvoorbeeld een kist of het vervoer op de dag van de uitvaart moet voldoen. Er is vaak meer mogelijk dan men denkt. Verder komt de mailing mbt. het wisselen van uitvaartverzorger, wijziging van het reglement en de aankondiging van de website aan de orde. De reacties hierop zijn positief.

 10. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit hierna de vergadering.