Algemene Ledenvergadering Uitvaartvereniging Slochteren Kolham

Lokatie: In ’t Mainschoar te Kolham
Datum: 16 april 2024
Aanvang: 20.00 u.

 

Agenda

1 Opening en vaststelling agenda.

2 Notulen.

3 Ingekomen stukken.

4 Jaarverslag en jaarrekening 2023.

5 Verslag kascommissie.

6 Benoeming leden kascommissie.

7 Bestuursverkiezing.

8 Vaststelling contributie 2024.

9 Rondvraag.

10 Sluiting.