Monthly Archives

juni 2023

Notulen van de algemene ledenvergadering van 20 april 2023

By | Geen categorie

Uitvaartvereniging Slochteren-Kolham.

Notulen van de algemene ledenvergadering van 20 april 2023 in het Uitvaartcentrum Slochteren te Slochteren

Aanwezig zijn 10 personen.

  1. Opening.

Vicevoorzitter mw. Scheidema opent de vergadering door een ieder van harte welkom te heten. Mw. Scheidema vraagt of er nog punten aan de eerder gepubliceerde agenda moeten worden toegevoegd, dit is niet het geval en zo wordt de agenda vastgesteld

  1. Notulen algemene ledenvergadering van 11 april 2022.

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering worden door de secretaris-penningmeester de heer Ramm in zijn geheel  voorgelezen.

De vergadering stemt in met de notulering.

  1. Ingekomen stukken.

Er zijn geen ingekomen stukken.

  1. Jaarverslag / jaarrekening 2022.

Het jaarverslag over 2022 wordt door de secretaris-penningmeester in zijn geheel  voorgelezen. Er wordt nog even stilgestaan bij het overlijden van oud bestuurslid dhr. P Heikens. Er zijn in 2022 20 uitvaarten voor rekening van de vereniging uitgevoerd. De totale kosten bedroegen € 42.216,40. Het boekjaar is afgesloten met een nadelig saldo van € 3.622.64 op de exploitatierekening. De secretaris – penningmeester geeft tekst en uitleg bij de jaarrekening over 2022.

  1. Verslag kascommissie.

Dhr. J Schneiders leest een  brief met de bevindingen van de kascommissie over het boekjaar 2022 voor. De kascommissie geeft aan dat gepresenteerde jaarrekening een getrouw beeld geeft van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging.

De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering stemt hiermee in.

  1. Benoeming kascommissie.

In de kascommissie worden wederom gekozen mw. Horst en dhr. J Schneiders. Beiden hebben zich bereid verklaard deze taak te willen uitvoeren.

  1. Bestuursverkiezing.

Door het overlijden van dhr. P Heikens is er een vacante plaats in het bestuur ontstaan. Het bestuur is bezig deze plaats op te vullen. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Mw. Scheidema voorzitter

Dhr Ramm secretaris penningmeester

Dhr van Dijk vice voorzitter

Mw Kazemier lid

  1. Vaststelling contributie voor het jaar 2019.

Het bestuur stelt voor de contributies te verhogen met gemiddeld 2 %. De bedragen worden dan als volgt: Pakket A alleenstaand € 55,50, gezin € 70,30 en Pakket B alleenstaand € 73,– en gezin € 91,–. De vergadering stemt hiermee in.

  1. Rondvraag:

Niets voor de rondvraag.

   10.   Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit hierna de vergadering.