Monthly Archives

juni 2024

Notulen van de algemene ledenvergadering van 16 april 2024.

By | Geen categorie

Notulen van de algemene ledenvergadering van 16 april 2024 in ’t Mainschoar te Kolham.
Aanwezig zijn 5 personen.

1. Opening.
Vicevoorzitter mw. Scheidema opent de vergadering door een ieder van harte welkom te heten. Mw. Scheidema vraagt of er nog punten aan de eerder gepubliceerde agenda moeten worden toegevoegd, dit is niet het geval en zo wordt de agenda vastgesteld

2. Notulen algemene ledenvergadering van 20 april 2023.
De notulen van de vorige algemene ledenvergadering worden door de secretaris-penningmeester de heer Ramm in zijn geheel voorgelezen. De vergadering stemt in met de notulering met de opmerking dat punt 8 van de notulen m.b.t. de vaststelling van de contributie niet het jaar 2019 maar 2023 betreft.

3. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Jaarverslag / jaarrekening 2023.
Het jaarverslag over 2023 wordt door de secretaris-penningmeester in zijn geheel voorgelezen en er wordt nog even stilgestaan bij het overlijden van onze oud voorzitter dhr. E Scheidema. Er zijn in 2023 13 uitvaarten voor rekening van de vereniging uitgevoerd. De totale kosten bedroegen € 26.571,–. Het boekjaar is afgesloten met een batig saldo van € 16.501,08 op de exploitatierekening. De secretaris – penningmeester geeft tekst en uitleg bij de jaarrekening over 2023.

5. Verslag kascommissie.
Mw. Horst leest een verklaring met de bevindingen van de kascommissie over het boekjaar 2023 voor. De kascommissie geeft aan dat gepresenteerde jaarrekening een getrouw beeld geeft van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging.
De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering stemt hiermee in.

6. Benoeming kascommissie.
In de kascommissie wordt wederom gekozen mw. Horst. Zij heeft zich bereid verklaard deze taak te willen uitvoeren het bestuur gaat op zoek naar iemand die haar daarbij gaat assisteren.

7. Bestuursverkiezing.
Er een vacante plaats in het bestuur en het bestuur stelt als kandidaat dhr. W Pelgrim voor en de vergadering stemt hiermee in. Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:

Mw. Scheidema voorzitter
Dhr Ramm secretaris penningmeester
Dhr van Dijk vice voorzitter
Mw Kazemier lid
Dhr. W Pelgrim lid

8. Vaststelling contributie voor het jaar 2024.
Het bestuur stelt voor de contributies te verhogen met gemiddeld 2 %. De bedragen worden dan als volgt: Pakket A alleenstaand € 56,60, gezin € 71,60 en Pakket B alleenstaand € 74,50 en gezin € 92,80. De vergadering stemt hiermee in.

9. Rondvraag:
Niets voor de rondvraag.

10. Sluiting.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit hierna de vergadering.