Notulen ALV 2018

By 10 april 2018Geen categorie

Uitvaartvereniging Slochteren-Kolham.

Notulen van de algemene ledenvergadering van 3 april 2018 in ‘tMainschoar te Kolham.
Aanwezig zijn 10 personen.

1. Opening
Voorzitter Scheidema opent de vergadering door een ieder van harte welkom te heten.

 2. Notulen algemene ledenvergadering van 27 maart 2017.

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering worden door de secretaris-penningmeester de heer Ramm in zijn geheel voorgelezen.
De vergadering stemt in met de notulering.

3. Ingekomen stukken.

Er waren geen ingekomen stukken.

4. Jaarverslag / jaarrekening 2017.

Het jaarverslag wordt door de secretaris-penningmeester in zijn geheel voorgelezen.
Het aantal uitvaarten bedroeg 17 (9 begrafenissen en 8 crematies). De kosten ten laste van de vereniging bedroegen € 41.035,44.
De secretaris – penningmeester geeft tekst en uitleg bij de jaarrekening 2017.

5. Verslag kascommissie.

Mw. LG Horst leest een brief met de bevindingen van de kascommsie voor en overhandigt deze aan de voorzitter. Dhr. Spakman kon door ziekte niet bij de controle aanwezig zijn en de controle is uitgevoerd door mw. Horst en dhr. J Schneiders jr. Uit de brief blijkt dat gepresenteerde jaarrekening een getrouw beeld geeft van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging. De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering stemt hiermee in.

6. Benoeming kascommissie.

In de kascommissie worden wederom gekozen mw. Horst en dhr. Schneiders junior. Beiden verklaren bereid te zijn deze taak nog eens te willen uitvoeren.

7. Bestuursverkiezing

De heer WW Schaap is aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar. Dhr. Schaap kampt met gezondheidsproblemen die het voor hem niet mogelijk maken om als bestuurslid aan te blijven. De voorzitter bedankt dhr. Schaap voor al zijn inspanningen in de afgelopen 20 jaar en overhandigt hem een bos bloemen. De voorzitter geeft aan dat het bestuur in gesprek is met iemand om de vacante plaats in te nemen.

8. Vaststelling contributie voor het jaar 2018.

Voorgesteld wordt de contributies voor het jaar 2018 te verhogen met 2 %.
De bedragen worden dan als volgt:
Pakket A alleenstaand € 49,50, gezin € 61,20 en Pakket B alleenstaand € 63,75 en gezin € 79,50. De vergadering stemt hiermee in.

9. Rondvraag:

Dhr. L Meijer heeft vragen over de kosten van een uitvaart en omdat elke uitvaart “maatwerk” is kan het bestuur hem geen antwoord geven. Wel wordt hem geadviseerd om hierover contact op te nemen met Uitvaartzorg Brouwer uit Hoogezand. Er ontwikkelt zich hierop een discussie over de mogelijkheden en basisverplichtingen tijdens een uitvaart en mw. Wibbelink vraagt of alle basisverplichtingen in de pakketten van de uitvaartvereniging zitten. Volgens het bestuur zijn er nauwelijks verplichtingen waaraan bijvoorbeeld een kist of het vervoer op de dag van de uitvaart moet voldoen. Er is vaak meer mogelijk dan men denkt. Verder komt de mailing mbt. het wisselen van uitvaartverzorger, wijziging van het reglement en de aankondiging van de website aan de orde. De reacties hierop zijn positief.

 10. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit hierna de vergadering.