Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 april 2022

Uitvaartvereniging Slochteren-Kolham.

Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 april 2022 in het Uitvaartcentrum Slochteren te Slochteren.
Aanwezig zijn 10 personen.

 1. Opening

Vicevoorzitter Heikens opent de vergadering door een ieder van harte welkom te heten. Dhr. Heikens legt uit dat de voorzitter dhr. E Scheidema afwezig is wegens ziekte en wijst op een aanpassing van het agendapunt 7 bestuursverkiezing t.o.v. de eerder gepubliceerde agenda.

 1. Notulen algemene ledenvergadering van 19 maart 2019.

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering worden door de secretaris-penningmeester de heer Ramm in zijn geheel  voorgelezen.
De vergadering stemt in met de notulering.

 1. Ingekomen stukken.

Er zijn geen ingekomen stukken.

 1. Jaarverslag / jaarrekening 2019, 2020 en 2021.

Dhr. Ramm legt uit dat het niet mogelijk was in 2020 en 2021 te vergaderen i.v.m. de corona pandemie. Het bestuur moet daarom nog verantwoording afleggen over de jaren 2019, 2020 en 2021. Het jaarverslag wordt door de secretaris-penningmeester in zijn geheel  voorgelezen. Er wordt nog even stilgestaan bij het overlijden van oud bestuurslid dhr. J Bos eind 2019 en bestuurslid dhr. J Schneiders sr. begin 2021. Het aantal uitvaarten in de afgelopen 3 jaar bedroegen:

2019          21 uitvaarten   totale kosten € 36.063,89

2020          14 uitvaarten   totale kosten € 29.194,20

2021          24 uitvaarten   totale kosten € 46.727,50

De secretaris – penningmeester geeft tekst en uitleg bij de jaarrekeningen over 2019, 2020 en 2021.

 1. Verslag kascommissie.

Mw. LG Horst leest 2 brieven met de bevindingen van de kascommissie voor, de eerste over het boekjaar 2019 en de tweede over de jaren 2020 en 2021. Dhr. J Schneiders jr. kon door ziekte niet bij de controles aanwezig zijn en de controles zijn uitgevoerd door mw. Horst. Uit de brieven blijkt dat gepresenteerde jaarrekening een getrouw beeld geeft van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging. De kascommissie verwijst nog naar het verdwijnen van de acceptgiro’s in 2023 en het arbeidsintensieve innen van contributies. Automatische incasso zou dit vergemakkelijken en de kosten op enveloppen en porti zou lager worden. Verder komen de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en de UBO registratie bij de Kamer van Koophandel aan de orde. Het bestuur geeft aan hiermee aan de slag te gaan.

De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering stemt hiermee in.

 1. Benoeming kascommissie.

In de kascommissie worden wederom gekozen mw. Horst en dhr. Schneiders junior. Beiden verklaren bereid te zijn deze taak nog eens te willen uitvoeren.

 1. Bestuursverkiezing

Door het aftreden van dhr. E Scheidema, die zich genoodzaakt ziet door ziekte zijn bestuursfunctie neer te leggen en het overlijden van dhr. J Schneiders sr. zijn er twee vacante plaatsen in het bestuur. Dhr. P Heikens is aftredend en herkiesbaar. Voor de vacante plaatsen hebben we twee kandidaten bereid gevonden om een bestuursfunctie op zich te nemen.

-aftredend en niet herkiesbaar dhr. E Scheidema

-aftredend en herkiesbaar dhr. P Heikens

-kandidaat voorzitter mw. E Scheidema

-kandidaat bestuurslid dhr. R van Dijk

Mw. Scheidema, dhr. van Dijk en dhr. Heikens worden met algehele stemmen gekozen/herkozen en aanvaarden hun benoeming.

 1. Vaststelling contributie voor het jaar 2019.
 2. De laatste contributie verhoging was 3 jaar geleden in 2019 en de inflatie rijst momenteel de pan uit, daarom stelt het bestuur voor de contributie voor het jaar 2022 te verhogen met 10 %. Dit is een forse verhoging, normaal wordt de inflatiecorrectie gevolgd. Er ontstaat een discussie met als uitkomst een verhoging van 7,5 %. De bedragen worden dan als volgt:

Pakket A alleenstaand € 54,30, gezin € 68,75 en Pakket B alleenstaand € 71,50,– en gezin

€ 89,10. De vergadering stemt hiermee in.

 1. Rondvraag:

Niets voor de rondvraag.

 1. Sluiting.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit hierna de vergadering.